" โคกโพธิ์ศูนย์รวมสินค้าเกษตรแปรรูป ส่งเสริมวัฒนธรรมนำการท้องถิ่น พัฒนาระบบคมนาคมให้เป็นศูนย์รวม ยกระดับการศึกษาและกีฬา เพื่อพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน "