เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
รับสมัคพนักงานจ้างเทศบาลโคกโพธิ์.pdf
รับสมัคพนักงานจ้างเทศบาลโคกโพธิ์
pdf
แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566.pdf
แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
pdf
รายละเอียด รับสมัคบุคลเพื่อการสรรหา.pdf
รายละเอียด รับสมัคบุคลเพื่อการสรรหา
pdf
แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566.pdf
แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.61-64) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที1.pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยน ครั้งที่1 พ.ศ.2562
pdf
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 (ตค-ธค 63).pdf
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเหลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (ตค-ธค 63)
pdf
สรุปผล จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค.62-กย.63.pdf
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 -กันยายน 2563
pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64-1.pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64-1
pdf
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64.pdf
ประกาศ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ 2564
pdf
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ.pdf
ตารางแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อ
pdf
สถิติรวมทุกทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน มค-ธค63.pdf
สถิติรวมทุกทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแยกรายเดือน ระดับสำนักทะเบียน เขตพื้นที่ ทต.โคกโพธิ์(มค-ธค 63)
pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ไตรมาส 2-4).pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของเทศบาลตำบลโคกโพธิ์(ไตรมาส 2-4)
pdf
คู๋มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติขององค์กร.pdf
คู๋มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
pdf
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา.pdf
ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสะเนาที่มีคำรับรองถุกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
pdf
แผนผังการปฏบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
คู่มือและแผนผังการปฏบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน.pdf
คำสั่งเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการทุจริต
pdf
คำสั่งเทศบาล เรื่องให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ.pdf
คำสั่งเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เรื่องให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ
pdf
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทางวินัย.pdf
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงาน.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏืบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง