เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ลงเยี่ยมผู้พิการติดเตียง นางแมะสง อาบ๊ะ

1