เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

มอบเตียงให้กับคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดื

1
^