เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มอบเตียงให้กับคนพิการ เพื่อบรรเทาความเดื

1