เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

บุคลากรเทศบาล

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายยืน กาญจนจันทร์

  นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.081-2769304

 • thumbnail

  จ.ส.ต.คณิต ไชยชนะ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.081-8988732

 • thumbnail

  นายมะสาและ ดือราแม

  รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.0883968847

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ บือราเฮง

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.082-5415626

 • thumbnail

  นายวรพงษ์ ชีวะสาธน์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์ โทร.081-5423867

 • thumbnail

  นายชยพล นวลเอียด

  ปลัดเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ โทร.09-5439-2341

^