เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

ประวัติ เทศบาลตำบลโคกโพธิ์

     เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
 ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 อยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานีประมาณ 26 กิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่4 และหมู่ที่ 7 ของตำบลโคกโพธิ์ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (สายนาเกตุ-ลำไพล) 

 

ตราเทศบาล-สัญลักษณ์

   ตราสัญลักษณ์

 เป็นรูปวงกลมสองวง วงนอกเป็นตัวหนังสือเขียนคำว่า เทศบาลตำบลโคกโพธิ์และอำเภอโคกโพธ์ วงในเป็นสัญลักษณ์รูปใบโพธ์ 4ใบ แสดงทิศทั้งสี่คือ ทิศเหนือ,ทิศใต้ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ก้านใบทั้ง 4ก้านจะประสานกัน ระหว่างใบโพธิ์ทั้ง 4 ใบจะมีรูปกริชอยู่ระหว่างใบ

^