เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จากใจนายก

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด

มีความผูกพัน และมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพี่

น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นในการวางยุทธศาสตร์หรือ 

แนวทางในการพัฒนาจึงต้องมีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดหลัก คุณธรรม

จริยธรรม และให้ความยุติธรรม อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ด้วยการดึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อ

สร้างรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้เข้ม

แข็ง โดยใช้หลัก”การปกครองของประชาชน โดยประชาชน

และเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง การพัฒนาโครงการต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับคุณภาพ

ชีวิต การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีของท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หรือการสร้างสันติสุขสู่ตำบลโคกโพธิ์นั้น หัวใจหลักของการ

พัฒนากระผมจะคำนึงถึงประโยชน์สุข ความต้องการ และความ

พึงพอใจของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ประโยชนของ

การพัฒนาในด้านต่างๆ สัมฤทธิ์ผลสู่พี่น้องประชาชนมากที่สุด

โดยการพัฒนาจะต้องเข้าถึงประชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

ทุก พื้นที่

นับตั้งแต่ที่กระผมและทีมงานคณะผู้บริหารได้รับความ

ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตำบลโคกโพธิ์ ให้เข้ามาทำงาน

รับใช้ประชาชน ดูแลทุกข์ สุข ของพี่น้องประชาชน กระผม

และทีมงานก็ได้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งกำลังความ

สามารถและประสบการณ์ในการทำงานอย่างเต็มที่ โดยมิได้

ย่อท้อ ด้วยกำลังใจจากพี่น้องประชาชนชาวโคกโพธิ์ทุกคน

การพัฒนาในทุกด้านกระผมมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับความ

สุขความสะดวกสบายมากที่สุด ภายใต้ขอบเขตอำนาจความ

รับผิดชอบและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลโคกโพธิ์

ที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้.....ขอบคุณครับ......

Related