เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์และการพัฒนา

วิสัยทัศน์และการพัฒนา
“โคกโพธิ์ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและแปรรูป ส่งเสริมวัฒนธรรม นำการท้องถิ่น พัฒนาระบบคมนาคม ให้เป็นศูนย์รวม ยกระดับการศึกษาและการกีฬาเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนา

      
 •     
  พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
      
 •     
 •     
  พันธกิจที่ 2 พัฒนา สนับสนุนการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
      
 •     
 •     
  พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
      
 •     
 •     
  พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล
      
 •     
 •     
  พันธกิจที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในเทศบาล พัฒนาศักยภาพบุคลการและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกาเมืองการปกครองให้มีประสิทธิภาพ
      

Related