เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก ม.4

ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์

เรื่อง  ผลการเสนอราคาจัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา

……………………………………

                     ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมราวกันตก   ถนนสายทางช้าง   ม.4  - ฝาคูระบายน้ำ  ขนาดกว้าง 

1.40  ม.   ยาว  168.00  ม.  หนา  0.15  ม.  พร้อมราวกันตก  สูง  1.00  ม.  ยาว  14.00  ม.  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด  โดยวิธีตกลงราคา    ลงวันที่   30  ธันวาคม  2558   

                     ปรากฏว่า   หจก.นาเกตุวัฒนา   เลขที่ 5  หมู่ที่  1  ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี ได้เสนอราคาจ้างเหมา โครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  429,000.-  บาท ( - เงินสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )

 

ประกาศ    วันที่      14      มกราคม    พ.ศ.  2559

นายชาลี  ชีวะสาธน์

นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์

Related