เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วดับเพลิงโคกโพธิ์


ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เรื่อง  ผลการเสนอราคาจัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา
……………………………………
                  ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสถานีดับเพลิงโคกโพธิ์  ความยาว  85.80  เมตร  สูง  1.50  เมตร  ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด  โดยวิธีตกลงราคา    ลงวันที่     14   มกราคม  2559           
                  ปรากฏว่า   หจก.เหนือทองการโยธา   เลขที่ 135/20  ถนนนาเกลือ    ตำบลอาเนาะรู   อำเภอเมือง   จังหวัดปัตตานี ได้เสนอราคาจ้างเหมา โครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  260,000.-  บาท ( - เงินสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน - )

                                 ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๔     มกราคม    พ.ศ.  2559

นายชาลี  ชีวะสาธน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์
 

Related