เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

จ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีต ถนนหน้าสถานีรถไฟ ม.4


ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เรื่อง  ผลการเสนอราคาจัดจ้าง  โดยวิธีตกลงราคา
……………………………………
                   ตามที่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างคูระบายน้ำ  ถนนสายบ้านใต้  ม.4    คูระบายน้ำกว้างภายใน  0.50  ม.  ยาว  150.00  ม.  ลึกเฉลี่ย  0.50 – 0.70  ม.   ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด    ในวงเงิน  473,000 .-  บาท   โดยวิธีตกลงราคา  ลงวันที่   15  มกราคม  2559                      
                   ปรากฏว่า   ร้านมุสตอฟาการก่อสร้าง  เลขที่  210/1  หมู่ที่  7  ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์    จังหวัดปัตตานี ได้เสนอราคาจ้างเหมา โครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  473,000.-  บาท ( - เงินสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน - )
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่    15     มกราคม    พ.ศ.  2559
 

นายชาลี  ชีวะสาธน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์
 

Related