เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง


ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เรื่อง  เสนอราคาจ้างเหมา  โดยวิธีพิเศษ
……………………………………
            ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะเสนอราคา     โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาแบบหอถัง  ถังความจุ 30.00  ลูกบาศก์เมตร สูง  30.00  เมตร  หมู่ที่  7  โดยการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักงานทรัพยากรน้ำ  ขนาด  30  ลูกบาศก์เมตร  สูง  30.00  เมตร  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาด Ø  6”  ความลึกไม่น้อยกว่า 100.00  เมตร  หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า  10 – 40  ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง  งานถังสแตนเลสกรองสนิม  ขนาด  1.00 Í 1.50  เมตร  งานระบบไฟฟ้า  ,  งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  จำนวน  1  ป้าย   ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
                   -  ราคากลางการจ้างเหมา  เป็นเงิน  2,250,000 .- บาท
                                  ( - เงินสองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน - )
                   -  มีผลงานจ้างเหมาประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    1,125,000.-  บาท
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  ณ  วันประกาศเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดดูสถานที่ในการก่อสร้างดังกล่าว  ในวันที่    17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดยให้มาพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เวลา  10.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปยังสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวัน  เวลา  เดียวกัน  หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างข้างต้นถือว่ารู้สภาพพื้นที่ และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ดีแล้ว จะนำเป็นข้อโต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการทำงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ให้ยื่นซองเสนอราคา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  18  พฤษภาคม   พ.ศ.  2560   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ในเวลาราชการ  ณ  กองคลังเทศบาลตำบลโคกโพธิ์   และจะทำการเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา   13.30  น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์  ชั้น 3
ผู้เสนอราคาได้หากไม่มาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา เทศบาลตำบลโคกโพธิ์สงวนสิทธิ์จะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดเอกสารแบบแปลน  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   18  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560  ในวันเวลาราชการ  
      ประกาศ   ณ  วันที่      9      พฤษภาคม    พ.ศ.  2560
 
 


(นายชาลี   ชีวะสาธน์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์

Related