เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ


ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เรื่อง  เสนอราคาจ้างเหมา  โดยวิธีตกลงราคา
……………………………………
        ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะเสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล  จำนวน  2  บ่อ  บ่อที่ 1  ที่บ้านกะโผะ  หมู่ที่  1  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์ เจาะบ่อบาดาล Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร  และบ่อที่  2  หมู่ที่  4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์ เจาะบ่อบาดาล Ø 6  นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  80  เมตร 
                   -  ราคากลางการจ้างเหมา  เป็นเงิน  686,000 .- บาท
                                 ( - เงินหกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน - )
                   -  มีผลงานจ้างเหมาประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    343,000.-  บาท
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  ณ  วันประกาศเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
 
    กำหนดดูสถานที่ในการก่อสร้างดังกล่าว  ในวันที่ 6  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดยให้มาพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เวลา 10.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปยังสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวัน  เวลา  เดียวกัน  หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างข้างต้นถือว่ารู้สภาพพื้นที่ และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ดีแล้ว จะนำเป็นข้อโต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการทำงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
   กำหนดยื่นซองเสนอราคา ให้ยื่นซองเสนอราคา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   7  ธันวาคม  พ.ศ.  2560   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ในเวลาราชการ  ณ  กองคลังเทศบาลตำบลโคกโพธิ์   และจะทำการเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา   13.30  น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ ชั้น 3

   ผู้เสนอราคาได้หากไม่มาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา เทศบาลตำบลโคกโพธิ์สงวนสิทธิ์จะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
   ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดเอกสารแบบแปลน  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่     7  ธันวาคม  พ.ศ. 2559.  ในวันเวลาราชการประกาศ   ณ  วันที่      29  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2559

                                  
 

                                                                       

(นายชาลี   ชีวะสาธน์)
                            นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์
 

Related