เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล


ประกาศเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
เรื่อง  เสนอราคาจ้างเหมา  โดยวิธีพิเศษ
……………………………………
       ด้วยเทศบาลตำบลโคกโพธิ์  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  มีความประสงค์จะเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอล    ขนาด  26 Í 36  เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด             
                        -  ราคากลางการจ้างเหมา  3,085,000.-  บาท 
                        ( เงินสามล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) 
                        -  มีผลงานจ้างเหมาประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    1,542,500.-  บาท
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับ เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลโคกโพธิ์  ณ  วันประกาศเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาจ้างครั้งนี้
 
กำหนดดูสถานที่ในการก่อสร้างดังกล่าว  ในวันที่   25  มกราคม  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ณ สถานที่ก่อสร้างโดยให้มาพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ เวลา 09.30 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปยังสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน  เวลา  เดียวกัน หากผู้ใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างข้างต้นถือว่ารู้สภาพพื้นที่ และรับทราบรายละเอียดต่างๆ ดีแล้ว จะนำเป็นข้อโต้แย้งหรือเหตุขัดข้องในการทำงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
กำหนดยื่นซองเสนอราคา ให้ยื่นซองเสนอราคา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   26 มกราคม  พ.ศ.  2560   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.  ในเวลาราชการ  ณ  กองคลังเทศบาลตำบลโคกโพธิ์   และจะทำการเปิดซองเสนอราคา ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา   13.30  น.  ณ  ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์  ชั้น 3
 
ผู้เสนอราคาได้หากไม่มาทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำสัญญา เทศบาลตำบลโคกโพธิ์สงวนสิทธิ์จะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
 
ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดเอกสารแบบแปลน  ได้ที่กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   26   มกราคม    พ.ศ. 2560   ในวันเวลาราชการ
 
                                           ประกาศ   ณ  วันที่    23   มกราคม    พ.ศ.  2560
 
 

 
(นายชาลี   ชีวะสาธน์)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์

Related