เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

“โคกโพธิ์ศูนย์รวมสินค้าการเกษตรและแปรรูป ส่งเสริมวัฒนธรรม นำการท้องถิ่น พัฒนาระบบคมนาคม ให้เป็นศูนย์รวม ยกระดับการศึกษาและการกีฬาเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน”
พันธกิจการพัฒนา   
พันธกิจที่ 1 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจที่ 2 พัฒนา สนับสนุนการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการกีฬาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล
พันธกิจที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีในเทศบาล พัฒนาศักยภาพบุคลการและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกาเมืองการปกครองให้มีประสิทธิภาพ